Algemene voorwaarden Cabriorentevents B.V. Venlo 01 september 2017.

Gedeponeerd bij Kamer van koophandel onder nummer: 67176100

Artikel 1: Begrippen:

Arrangement: Al hetgeen beschreven en middels een handtekening van de bevoegde personen bevestigd is in de reserveringsbevestiging tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Verhuurder: Cabriorentevents B.V. Huurder: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Artikel 2: Geldigheid en toepasselijkheid.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van Cabriorentevents B.V. samenhangend met het arrangement of in opdracht van Cabriorentevents B.V. ten behoeve van de huurder verricht. Een andere verwijzing naar andere voorwaarden in de documenten van de huurder van Cabriorentevents B.V, die afwijken van deze voorwaarden geldt niet al een overeengekomen afwijking.

Artikel 3: Voorstellen en overeenkomsten.

Elk voorstel van Cabriorentevents B.V. is vrijblijvend en pas bindend nadat huurder het voorstel door middel van een reserveringsbevestiging heeft aanvaard. Voorstellen van Cabriorentevents B.V. zijn gebaseerd op informatie van de opdrachtgever. De huurder verstrekt naar beste geweten

alle benodigde informatie voor de te verrichten dienst(en). Cabriorentevents B.V. zal de door haar te verrichten dienst(en) naar beste inzicht en vermogen uit (laten) voeren. Deze verplichting is een inspanningsverplichting. Cabriorentevents B.V. garandeert het beoogde resultaat niet. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de schriftelijke aanvaarding van het voorstel door de opdrachtgever, Cabriorentevents B.V. heeft bereikt. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Cabriorentevents B.V. binden Cabriorentevents B.V. slechts zover en pas nadat zij door Cabriorentevents B.V. schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkingen in de eerder getekende reserveringsbevestiging , zullen door Cabriorentevents B.V. opnieuw schriftelijk aan opdrachtgever worden aangeboden ter ondertekening. Na ondertekening door de opdrachtgever zullen deze eerst bindend zijn.

Artikel 4: Conditie van het voertuig, reparaties, middelen.

1. De huurder dienst het voertuig bij ter beschikkingstelling daarvan te inspecteren,. De huurder wordt geacht het voertuig onbeschadigd te hebben ontvangen, tenzij de huurder bij de inontvangstneming van het voertuig schriftelijk kenbare afwijkingen of defecten heeft aangegeven. De huurder zal het voertuig met speciale zorg en als een goed huurder behandelen en zal voldoen aan alle relevante regelgeving en technische vereisten voor het gebruik, in het bijzonder regelmatige inspectie van een voldoende motoroliepeil en andere vloeistoffen en bandenspanning en zal er op toe zien wanneer onderhoud nodig is en zal regelmatig controleren of het voertuig in een rijklare toestand verkeert en het voertuig goed vergrendelen. Er mag in de voertuigen niet worden gerookt. 2. Indien tijdens de huurperiode een reparatie die te maken heeft met het operationele onderhoud of de verkeersveiligheid of een voorgeschreven inspectie noodzakelijk is, kan de huurder na overleg met de verhuurder een garage daartoe opdracht geven bij een geschatte hoogte van de reparatiekosten tot 100 euro. 3. De huurder zal het voertuig met een volle brandstoftank ontvangen. In ruil daarvoor levert de huurder bij beëindiging van de huurovereenkomst in met een volledig gevulde brandstoftank. Als het voertuig niet ingeleverd wordt met een volle brandstoftank, zal de verhuurder, de huurder de kosten van het voltanken van het voertuig in rekening brengen, waaronder de kosten voor brandstof en service in overeenstemming met de bij het huren overeengekomen geldende tarieven, tenzij de huurder kan aantonen dat er geen of lagere kosten voor het tanken zijn

gemaakt. 4. Voor huurovereenkomsten van langer dan 27 dagen draagt de huurder de kosten tot een maximum van 8% van de respectievelijke maandelijkse huurprijs (netto) voor de aanschaf van navelvloeistoffen (in het bijzonder motorolie, ruitenwissecrvloeistof en antivries), voor het geval het bijvullen van deze vloeistoffen noodzakelijk is tijdens de huurperiode.

Artikel 5: Reserveringen:

1. Als de huurder het voertuig niet tijdig ophaalt, vervalt de reservering niet. Er wordt noch in tijd noch in geld een compensatie verleend voor de tijd dat het voertuig hem niet ter beschikking stond.

2. Bij reserveringen is het in mindering brengen van vouchers of tegoeden op de huur mogelijk.

Deze worden direct bij de boeking van de verschuldigde huurprijs verrekend, tenzij de op de

voucher vermelde voorwaarden dit uitdrukkelijk niet toestaan.

Artikel 6: Documenten die nodig zijn voor het ophalen van het voertuig, bevoegde bestuurders,

toegestaan gebruik, reizen naar het buitenland.

1. De huurder moet bij het maken van de reservering en ten tijde van het beschikbaar stellen van het voertuig in Nederland een kopie van een geldig rijbewijs overleggen dat vereist is voor het

besturen van het voertuig, een geldig betaalmiddel, evenals een kopie van het identiteitsbewijs en indien relevant van de coachpas. De documenten dienen in een voor de verhuurder

begrijpelijke taal (Nederland, Engels of Duits) te zijn opgemaakt. Indien de huurder de kopieen niet kan overleggen bij het overhandigen van het voertuig, dan wel voor de verhuurder deze in een onbegrijpelijk taal zijn opgemaakt, zal de verhuurder de huurovereenkomst annuleren. Aanspraken wegens het niet nakomen van de huurovereenkomst zijn in dit geval uitgesloten.

Daarnaast gelden voor de te huren voertuigen beperkingen met betrekking tot leeftijd. De bestuurders moeten minimaal 25 jaar zijn en moeten minimaal 4 jaar een geldig rijbewijs voor

de te huren voertuigen hebben. Bestuurders die jonger zijn dan 25 jaar en een zogenaamde coach hebben, met een door de overheid erkende coachpas, mogen in begeleiding van de

coach wel rijden. De coach moet in dit geval het voertuig huren en de verantwoordelijkheid over het gehuurde dragen.

2. Het voertuig mag alleen door de huurder zelf of - bij zakelijke klanten - door de in de huurovereenkomst opgegeven bestuurder(s) bestuurd worden. Als het voertuig bestuurd wordt door andere personen, dan de hierboven genoemde personen, zal er voor elke extra bestuurder een toeslag berekend worden. Bij het ophalen van het voertuig moet de kopie van het rijbewijs van

de eventuele extra bestuurders overlegd worden. 3. Zakelijke klanten moeten zelf controleren of de bestuurder(s) in het bezit is van een geldig rijbewijs voor de te bezoeken landen. Zij moeten hiertoe alle tot hun beschikkingen staande mogelijkheden benutten en de noodzakelijke informatie inwinnen. Bij het maken van een reservering zal de huurder kopieen van een geldig rijbewijs in een, voor de verhuurder, begrijpelijk taal meesturen.

4. Indien onder de huurovereenkomst een andere bestuurder dan huurder is toegestaan, zorgt de huurder dat de bestuurder bevoegd en in staat is om het voertuig te besturen. Huurder zal de bestuurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst opleggen en zorgen dat de bestuurder deze nakomt. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van de bestuurder(s). Handelingen van en toegerekend aan andere bestuurder(s) dan huurder worden beschouwd als handelingen van de huurder zelf en komen voor rekening van de huurder.

5. Tijdens de gebruiksduur van de voertuigen mag door de bestuurder(s) en de eventuele coach niet meer alcohol worden genuttigd dan de wet in de te bezoeken landen is toegestaan. De

overtreding van deze regels en de eventuele gevolgen van deze overtredingen is geheel ter verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) en kan Cabriorentevents B.V. voor de overtreding en de gevolgen daarvan niet bij wet of in persoon aansprakelijk worden gesteld. 6. Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt op de openbare weg, maar niet voor rijlessen. Het voertuig mag in ieder geval niet worden gebruikt:

- voor motorsport doeleinden, in het bijzonder race-evenementen, die afhankelijk zijn van het bereiken van een topsnelheid, of de daarbij behorende testritten,

- voor voertuigtests of veiligheidstrainingen,

- voor commercieel personenvervoer,

- voor verhuur aan anderen,

- om misdaden te plegen, zelfs indien deze alleen strafbaar zijn volgens de plaatselijke wet,

- voor het vervoer van vrachtgoederen.

Schending of het niet nakomen van deze bepalingen van de voorgaande leden geeft Cabriorentevents B.V. het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen

of zich terug te trekken uit de overeenkomst. De huurder kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadeclaims. Het recht van Cabriorentevents B.V. op schadevergoeding,

dat ontstaat door schending van deze bepaling van dit artikel blijft onaangetast.

Artikel 7: Huurprijs

1. Indien het voertuig niet wordt terug gebracht op de locatie van Cabriorentevents B.V. moet de huurder de verhuurder de kosten voor het terug rijden van het voertuig of een one-way toeslag

betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De huurprijs is opgebouwd uit een basishuurprijs, speciale diensten en eventuele locatietoeslagen. Speciale diensten omvatten one-waltoeslagen, kosten voor het taken en brandstof, servicetoeslagen, accessoires / extra’s zoals GPS, ophaal- en afleverkosten, enz. Een eventuele locatietoeslag en vergoedingen voor speciale diensten worden bovenop de basisprijs in

rekening gebracht. Speciale tarieven en/of kortingen zijn alleen van toepassing bij tijdige betaling.

3. Voor het afleveren en ophalen worden de overeengekomen aflever- en ophaalkosten in

rekening gebracht en de kosten voor het tanken en de brandstof in rekening gebracht.

Artikel 8: Opeisbaarheid, elektronische facturatie, betalingsvoorwaarden, waarborgsommen (borg),

onmiddellijke ontbinding wegens te late betalingen, bescherming bij persoonlijke ongelukken.

1. De huurprijs (incl. overige overeengekomen kosten, bijvoorbeeld afkoop eigen risico, kosten voor beperking van het eigen risico, afleverkosten, luchthavengelden en die van de

aanvullende arrangementen, enz.) plus de wettelijk vastgestelde BTW moeten in beginsel voor de overeengekomen huurperiode volledig betaald worden. Er vindt bijvoorbeeld geen terugbetaling plaats bij het te laat ophalen van het voertuig of het eerder terug brengen. De huurprijs (inclusief de overige overeengekomen kosten) dienen op de datum opgenomen in de factuur betaald te zijn en bij prepaid boekingen reeds na voltooiing van de reservering. 2. Mocht de betaling door de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn worden betaald, behoudt Cabriorentevents B.V. het recht voor het arrangement vermeld in de reserveringsbevestiging te annuleren, zonder daarvoor schadeplichtig of aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

3. Indien de overeengekomen huurperiode langer is dan 28 dagen, dan moet de huur in termijnen van 28 dagen en aan het begin van elke termijn worden betaald.

4. De huurder stemt er mee in dat de facturen van de verhuurder in het algemeen in elektronische vorm worden verzonden naar de opgegeven ontvanger van de factuur. Mocht de huurder hier niet mee instemmen en de factuur per post willen ontvangen, zullen de daarvoor benodigde kosten per factuur bij de huurder in rekening worden gebracht.

5. De huurder is verplicht om aan het begin van de huurperiode voor de uitvoering van zijn verplichtingen een geldsom als borg te stellen, met een minimaal bedrag van 250 euro. De hoogte is afhankelijk van de huurperiode, het aantal voertuigen en verder in rekening te brengen kosten. De verhuurder is niet verplicht om de borgsom gescheiden van zijn vermogen te bewaren. Er wordt

geen rente betaald over de borg. De verhuurder kan de aanspraak op de betaling van een borg ook langere tijd na het begin van de huurovereenkomst doen gelden t.b.v. kosten en de

zekerheidsstelling (borgstelling).

6. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de huur en de andere overeengekomen te verlenen diensten in rekening worden gebracht per factuur of op de creditcard van de huurder.

7. De verhuurder kan in plaats van het belasten van de creditcard van de huurder, in het kader van een autorisatieaanvraag, een bedrag ter hoogte van de borg in zijn voordeel laten blokkeren in de kredietfaciliteit, die door de creditcardmaatschappij aan de huurder is verleend.

8. Indien de huurder te laat is met het betalen van de huur of overige betalingen, dan heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst en alle overige overeenkomsten met de huurder ook zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk te beëindigen. Indien de overeengekomen huurperiode langer is dan 28 dagen en de huurder volledig of in een nietverwaarloosbare mate in gebreke geraakt met de betaling van de huur voor de periode in kwestie, dan is de verhuurder gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de huurovereenkomst en alle overige

overeenkomsten met de huurder onmiddellijk te beëindigen.

9. Voor de voertuigen is een WA Casco en inzittendenverzekering afgesloten.

Artikel 9: Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder zal verhuurder een gedeelte van het reeds betaalde bedrag aan de verhuurder inhouden op basis van onderstaande tabel:

25% van de overeengekomen totaalsom, bij annulering van 14 tot 21 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst;

35% van de overeengekomen totaalsom, bij annulering van 8 tot 13 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst;

50% van de overeengekomen totaalsom, bij annulering van 5 tot 7 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst;

75% van de overeengekomen totaalsom, bij annulering van 4 tot 3 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst;

100% van de overeengekomen totaalsom, bij annulering van 2 dagen tot en met de dag van de uitvoering van de overeenkomst.

De restitutie is onderhevig aan vermeerdering en/of vermindering met de aan Cabriorentevents B.V. in rekening gebrachte kosten door gecontracteerde toeleveranciers, artiesten, sprekers en bij

de organisatie/productie in de opdrachtbevestiging betrokken personen in opdracht van Cabriorentevents B.V.

Artikel 10: Verzekering

1. De voertuigen zijn WA Casco verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden kunnen worden

opgevraagd bij Cabriorentevents B.V. 2. Het gebruik van de voertuigen in strijd met de huurovereenkomst of in strijd met deze algemene voorwaarden, gebruik buiten de toegestane gebieden of gebruik anders dan waarvoor het voertuig bestemd is, is uitgesloten van de verzekering.

Artikel 11: Ongevallen, diefstal, aanmeldingsplicht, plichten

1. Na een ongeval, diefstal, brand, wildschade of andere schade dient de huurder of de bestuurder onmiddellijk de politie op de hoogte te stellen en in te schakelen; wanneer de politie

telefonisch niet bereikbaar is, dient u in het bijzonder de schade te melden bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Dit geldt ook indien het voertuig licht beschadigd werd en ook in het geval de schade te wijten is aan de bestuurder en zonder betrokkenheid van derden.

2. Als er schade aan het voertuig ontstaat tijdens de huurperiode is de huurder verplicht de verhuurder onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van alle details van het ongeval, dat leidde tot

schade aan het voertuig. De huurder moet het schadeformulier, dat bijgevoegd is bij de autopapieren, zorgvuldig en naar waarheid invullen. Bovendien kan het formulier telefonisch

aangevraagd worden. Huurder zal zich onthouden van elke vorm van erkenning van schuld.

3. De huurder of de bestuurder moet alle maatregelen nemen die nuttig en bevorderlijk zijn voor de opheldering van het schadevoorval. Dit houdt in het bijzonder in, dat zij de vragen van de verhuurder over de omstandigheden van het schadevoorval naar waarheid en volledig mogen beantwoorden en de plek van het ongeval niet mogen verlaten alvorens de vereiste en de in het

bijzonder voor de verhuurder ter beoordeling van het schadevoorval belangrijke bevindingen

vastgesteld kunnen worden, respectievelijk zonder het de verhuurder onmogelijk te maken dit vast te stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de verhuurder

1. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder, zijn vertegenwoordigers, is beperkt tot de directe schade en tot schade die het gevolg is van de opzet of grove schuld van het management van verhuurder. Andere aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid voor schade door dood of persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door werknemers, vertegenwoordigers of

onderaannemers van verhuurder is uitgesloten. Onder directe schade wordt in ieder geval niet begrepen, niet bij kunnen wonen van evenementen die als aanvullend arrangement zijn geboekt alsmede schade die voortvloeit uit ziekte, aantoonbaar ontstaan door het nuttigen van bedorven etenswaren en dranken die Cabriorentevents B.V. bij derden betrekt. Alleen indien en

voorzover de voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet wordt toegestaan, is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot de directe schade van hoogstens het bedrag van de huurovereenkomst in de maand waarin en in verband waarmee het schadegeval zich voordeed. Alleen indien en voor zover de voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet wordt toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de directe schade van hoogstens het bedrag (exclusief btw) dat door zijn verzekering un voorkomend geval wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt informatie verschaft over de inhoud van de polisvoorwaarden.

2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de zaken die worden achtergelaten bij teruggave aan de verhuurder; dit geldt niet in geval van opzet of grove schuld van de verhuurder en de leidinggevenden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de huurder

1. Bij schade aan het voertuig, verlies van het voertuig of niet inachtneming van enige bepaling van het huurcontract, is de huurder in beginsel aansprakelijk in overeenstemming met de

algemene aansprakelijkheidsregels. In het bijzonder moet de huurder het voertuig terugbrengen in de toestand waarin hij deze ontving. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de huurperiode alsmede alle schade welke op enige wijze verband houdt met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

2. Alle door verhuurder verhuurde voertuigen zijn WA-CASCO verzekerd. Ter beperking van het resterende aansprakelijkheidsrisico van verhuurder kan huurder aanvullende aansprakelijkheid voor schade afkopen vanaf een overeen te komen eigen risico. De hoogte van het eigen risico per

schadegeval wordt in de huurovereenkomst overeengekomen.

3. De huurder is onbeperkt aansprakelijk voor schendingen van verkeers- en administratieve voorschriften, sancties, boetes en andere gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik

van het voertuig, waaronder schendingen van regelgeving alsook voor alle schade aan eigendommen veroorzaakt door de huurder of een derde aan wie de huurder het voertuig heeft toevertrouwd. De de huurder vrijwaart de verhuurder en stelt hem op eerste verzoek schadeloos voor alle boetes en bekeuringen, vergoedingen en andere kosten, die autoriteiten of andere

instanties in dit verband opleggen aan de verhuurder. Ter compensatie van de administratieve lasten die voor de verhuurder ontstaan door de verwerking hiervan zal de huurder de administratiekosten van 6 euro exclusief btw per geval aan de verhuurder betalen, onverminderd de overige rechten van de verhuurder, waaronder het recht om verdere schadevergoeding te

vorderen.

4. Schade aan de remmen en de aandrijving en zuivere breukschade zijn geen ongevalsschade, dit geldt in het bijzonder voor schade veroorzaakt door een verschuiving van de lading; de huurder is hiervoor aansprakelijk.

5. De huurder dient bij het gebruik van tolwegen te zorgen voor tijdige en volledige betaling van de tolkosten. De huurder vrijwaarde de verhuurder van alle vorderingen, belastingen (inclusief rente, boetes voor te late betaling en andere incidentele vorderingen), kosten, boets en waarschuwingsboetes, die autoriteiten wegens schending van de bovengenoemde verplichtingen eisen van de verhuurder.

Artikel 14: Inleveren van het voertuig

1. Onverminderd het voorgaande blijven de verplichtingen van de huurder van kracht, blijft het voertuig en het gebruik van het voertuig voor risico van huurder en blijft de huurder volledig

aansprakelijk voor de schade en kosten in verband met het voertuig, tot het moment dat het voertuig weer in bezit is van de verhuurder.

2. De huurder is verplicht om het voertuig bij verstrijken van de huurovereenkomst in te leveren bij de verhuurder op de afgesproken plaats en tenzij anders is overeengekomen, tijdens de in de overeenkomst vermelde tijden.

3. In geval van schending van de inleverplicht zijn meerdere huurders hoffelijk aansprakelijk voor de gehele schuld van de gezamenlijke schuldenaars.

4. Indien de huurder het voertuig - zelfs buiten toerekenbaarheid aan hem - bij het verstrijken van de overeengekomen huurperiode niet aan de verhuurder teruggeeft, heeft de verhuurder het recht

om het voertuig terug te nemen en daarenboven betaling te voeren een bedrag van minimaal de vooraf overeengekomen huurprijs als compensatie voor het gebruik van het voertuig voor de duur van het uitblijven van de teruggave, onverminderd de overige rechten van de verhuurder, waaronder het recht op schadevergoeding.

5. Voor lange termijn verhuur (huur met een overeengekomen huurperiode van meer dan 27 dagen) geldt in de aanvulling op de leden 1 tot en met 4 van dit artikel het volgende: de huurder is

verplicht om in het geval de in de huurovereenkomst aangegeven kilometers bereikt worden het voertuig reeds voor het verstrijken van de overeengekomen huurperiode in te leveren. In het geval

dat de huurder in de huurovereenkomst aangegeven kilometerstand overschrijdt met meer dan 100 km en / of het voertuig inlevert na de in de huurovereenkomst aangegeven datum, is hij verplicht om een contractuele boete van 500 euro te betalen; dit geldt niet als de huurder kan aantonen dat de verhuurder geen of weinig schade heeft opgelopen. Bij het bereiken van de in de huurovereenkomst aangegeven kilometerstand voor afloop van de afgesproken huurperiode,

ontvangt de huurder een vervangend voertuig voor de resterende huurperiode.

Artikel 15: Opzegging

1. De partijen hebben het recht om de huurovereenkomst overeenkomstig de wettelijk bepalingen te beëindigen. De verhuurder kan de huurovereenkomst onmiddellijk ontbinden om gewichtige redenen. Het volgende geldt in ieder geval als gewichtige reden:

* verslechtering van de financiele omstandigheden van de huurder,

* de gerechtvaardigde twijfel bij verhuurder dat de huurder de huurprijs niet kan betalen, niet betaalde incasso’s /bankcheques,

* tegen de huurder gerichte handhavingsmaatregelen,

* gebrekkig onderhoud van het voertuig,

* oneigenlijk en onrechtmatig gebruik,

* minachting voor de regels voor het gebruik van motorvoertuigen in het verkeer,

* de onaanvaardbaarheid van de voorzetting van de huurovereenkomst, bijvoorbeeld als gevolg

van een hoog schadepercentage.

2. Als er meerdere huurovereenkomsten tussen de verhuurder en de huurder bestaan en de

verhuurder het recht heeft om de huurovereenkomst te ontbinden, dan kan hij de andere

huurovereenkomsten eveneens onmiddellijk ontbinden in het geval de voortzetting van de andere

huurcontracten niet acceptabel is, omdat de huurder te kwader trouw handelt. Dit is onder meer

het geval als de huurder:

* een huurvoertuig opzettelijk beschadigt;

* opzettelijke schade, die aan het huurvoertuig is ontstaan, verzwijgt of deze schade probeert te

verbergen;

* de verhuurder opzettelijk schade toebrengt;

* met betaling van de huur van in totaal tenminste 1 week huur of meer dan 5 bankwerkdagen in

gebreke is;

* een huurvoertuig gebruikt voor of bij het opzettelijk begaan van strafbare feiten.

3. Indien de verhuurder een huurovereenkomst beëindigt, is de huurder verplicht om het voertuig met inbegrip van de voertuig documenten, alle accessoires en alle autosleutels onmiddellijk in te leveren bij de verhuurder.

4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of kosten van huurder of een bestuurder als gevolg van beëindiging, opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst.

5. Iedere opzegging, beëindiging of ontbinding van de huurovereenkomst(en) door de verhuurder, laat zijn overige rechten, waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

6. De huurder verzekert uitdrukkelijk dat hij bij het afsluiten van de overeenkomst beschikt over een geldig rijbewijs voor het te huren voertuig. Hij is verplicht om de verhuurder te informeren over

eventuele wijzigingen inzake zijn rijbevoegdheid, zijn adres en de in de hoofdovereenkomst aangegeven creditcard voor het afsluiten van een eventuele vervolgovereenkomst.

Artikel 16: Incassomachtiging van de huurder

1. De huurder machtigt de verhuurder evenals een incasso-agent onherroepelijk om alle kosten van het huurvoertuig en alle overige kosten die verband houden met de huurovereenkomst en

het gebruik van het voertuig af te boeken van de creditcard die is overlegd bij het afsluiten van de huurovereenkomst en vermeld wordt in de huurovereenkomst, respectievelijk later door de

huurder overlegd of aangewezen werd.

Artikel 17: Bevoegde rechterlijke instantie, schriftelijke vorm

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter is de rechter te Roermond, tenzij de huurder een consument is in welk

geval de door de wet aangewezen rechter bevoegd is.

  •  

Voorwaarden

  • Bij het afhalen van de auto dient € 250,- borg te worden betaald. Indien de auto zonder schade of gebreken wordt teruggebracht krijgt u meteen de borg weer terug.
  • Minimale leeftijd 25 jaar en minimaal 4 jaar een geldig rijbewijs.
  • Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Cabriorentevents B.V.  Venlo

Laurens Janszoon Costerstraat 42A

T: +31 (0)77 - 351 49 49

info@cabriorentevents.nl